Universal Gaming League

Past Teams

--------------------

Stimulus-Gaming (Anto, Bane, Ben, Kronikal, Tredz)

Stimulus-Gaming (Anto, Hayden, MIKE, Seaton, Stoz) - i37 (17-24th)

Crow.eu (ACEG, Anto, Cookies, Tredz, global/endoze/facio)

VYE (Anto, Cookies, mN, puls3, Tredz) - i41 (9-12th)

VYE (Anto, Gand, Immi, puls3, Tredz) - epicFIVE (5/6th) + UK EPS 3 (7th)

GAMEeNigma (Anto, Cookies, JT, Matty, Niceguy) - i46 (9-12th) UNGL Pro League S3 (1st)

1on1 Results